Charakterystyka placówki

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem usytuowana jest przy ruchliwej ulicy Opolskiej 47, w mieście o tradycjach hutniczych, leżącym w dorzeczu Małej Panwi, na terenie równinnym  otoczonym wielkim kompleksem lasów.

Liczba mieszkańców miasta Zawadzkie ze względu na duży procent bezrobocia, systematycznie spada. Obecnie liczy około 7400 mieszkańców.

Szkoła mieści się w budynku powstałym w 1954 roku, posiadającym 18 pracowni przedmiotowych, 4 sale multimedialne z tablicą interaktywną i wyposażeniem audiowizualnym, bibliotekę z czytelnią i Informatycznym Centrum Multimedialnym, 2 pracownie komputerowe, gabinet logopedyczny, salę gimnastyczną, świetlicę, kompleks socjalny z kuchnią i jadalnią oraz pomieszczenia dla administracji i obsługi. Do budynku szkoły przylega nowy budynek gimnazjum. Oba obiekty otaczają tereny zielone, a obok znajduje się kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik”.

Do szkoły uczęszcza 260 uczniów zgrupowanych w 14 oddziałach. W klasach I-III uczy się 131 uczniów w 7 oddziałach, w klasach IV-VI uczy się 129 w 7 oddziałach. Około 73 uczniów uczęszcza do świetlicy szkolnej, gdzie mają zapewnioną opiekę w godzinach 6:50-15:00. Od godz. 15:00 uczniowie mogą korzystać z ogniska środowiskowego.

Kształcenie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem realizowane jest poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające ze „Szkolnego Planu Nauczania”:

1.   Edukację wczesnoszkolną w klasach I - III,

2.   Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI,

3.   Naukę języka obcego (język angielski - w klasach I - III i IV - VI),

4.   Zajęcia komputerowe w klasach I i VI

dodatkowo:

5.  Naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego we wszystkich klasach  po 3 godziny lekcyjne w każdej klasie I-IV i w VI oraz 4 godz. w kl.V,

6.   Zajęcia „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach V i VI,

7.   Edukację czytelniczo-medialną we wszystkich klasach I-VI,

8.   Ciekawe zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe zgodnie z potrzebami uczniów),

9.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

11. Zajęcia dysortograficzne w klasach IV-VI,

12. Zajęcia logopedyczne,

13. Zajęcia rewalidacyjne,

14. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego w kl.IV w ramach, których uczniowie zdobywają kartę rowerowa,

15. Nauczanie indywidualne dla dzieci z dysfunkcjami,

16. Różne formy turystyki pieszej i rowerowej,

17. Różne formy edukacji kulturalnej.

Szkoła posiada certyfikat „Szkoły Uczącej Się”, opracowuje i wdraża innowacje pedagogiczne, programy oraz projekty z EFS i programów rządowych.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, promują szkołę w środowisku biorąc udział w wielu różnych konkursach i występach. W szerokim zakresie realizowana jest edukacja teatralna, edukacja ekologiczno-przyrodnicza.

Placówką kieruje zespół złożony z dyrektora i wicedyrektora. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami, w tym 24 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 1 nauczyciel kontraktowy. Wszyscy uczestniczą w WDN, pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia. W szkole wypracowane zostały różne rozwiązania organizacyjne, których celem jest usprawnienie pracy. Powołano następujące zespoły i komisje:

     - zespół kierowniczy,

     - zespół wychowawczy,

     - komisja zadaniowa ds. modyfikacji dokumentów szkolnych,

     - komisja zadaniowa ds. opracowania planu ewaluacji wewnętrznej,

     - komisja zadaniowa ds. opracowania trzyletniego i rocznego planu WDN,

     - komisja zadaniowa stypendialno-socjalna,

     - komisja zadaniowa do opracowania rocznego programu profilaktyki,

     - komisja zadaniowa programu wychowawczego szkoły,

     - zespół do opracowania i analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych,  

     - zespoły przedmiotowe:

- zespół edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia zintegrownego,

- zespół humanistyczny,

- zespół matematyczno-przyrodniczy,

- zespół języków obcych,

- zespół wychowania fizycznego,

W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, wspomaga rodziców i wychowawców.

 Szkoła posiada bogato wyposażoną bibliotekę szkolną ( ponad 18252 woluminów).

W stołówce szkolnej dzieci mają zapewnione  ciepłe posiłki (obiady, ciepłe napoje). Realizowane są programy Agencji Rynku Rolnego „Kubek mleka”, „Owoce w szkole”. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna - 2 godziny dziennie.

 

Tradycja szkoły stało się organizowanie imprez  i uroczystości, takich jak:

·        Integracyjny Festyn Rodzinny,

·        Festiwal Piosenki Turystycznej o zasięgu regionalnym,

·        Dzień Samorządności połączony z powitaniem wiosny,

·        Rejonowy Przegląd Małych Form Teatralnych,

·        Gminne Dyktando o tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Zawadzkie”,

·        Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”

·        „Pasowanie na ucznia” przypadające w dniu  Święta Szkoły tj. 25 listopada (data ta określa dzień inauguracji pracy szkoły w obecnym budynku- 25 listopada 1954 r.),

·        Pożegnania absolwentów szkoły podstawowej,

·        Zabawa karnawałowa, której celem jest integracja rodziców, przyjaciół szkoły, nauczycieli i dobroczyńców szkoły.

Ponadto Rady Rodziców bardzo angażują się w realizację misji i zadań szkoły. Rodzice wspierają wychowawców w realizacji programu wychowawczego, profilaktyki i różnych działaniach szkoły.

Efekty działalności szkoły dokumentowane są w: kronikach szkoły, rejestrze „Szkoła w mediach”, księdze „Najlepszych absolwentów”, księdze „Zasłużonych rodziców”, w prezentacjach multimedialnych, na stronie internetowej szkoły i w wydawanej gazetce szkolnej „Nowinki Szkolnej Rodzinki”.